Voorwaarden, Privacy en Disclaimer

Artikel 1.Definities

1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de wederpartij van paintball bullseye budel; Deelnemers aan onze activiteiten.

Opdrachtnemer: paintball bullseye budel

Deelnemer: persoon die namens opdrachtgever deelneemt aan paintball bullseye budel activiteiten.

Artikel 2.Geldigheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, overeenkomst, levering, en te verrichten dienst door paintball bullseye budel (de opdrachtnemer) gedaan of aangegaan met derden (de opdrachtgever), voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3. Offertes

1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle paintball bullseye budel offertes vrijblijvend.

2. De paintball bullseye budel offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. paintball bullseye budel is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Wijziging overeenkomst

1. Wijzigingen of aanvullingen op overeenkomsten zijn slechts dan bindend indien door paintball bullseye budel schriftelijk bevestigd.

2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst wijzigen.

3. Indien de veiligheid van deelnemers, of medewerkers dit noodzakelijk maakt, is paintball bullseye budel gerechtigd de uitvoering van het programma terstond aan te passen, of te annuleren.

4. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. paintball bullseye budel zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5. In geval van annulering op grond van art. 4.3 is paintball bullseye budel tot geen andere prestatie verplicht, dan uitvoering op een, in overleg met opdrachtgever nader te bepalen, nieuwe datum.

Artikel 5. Annulering

1. Annulering na reservering kan telefonisch, per aangetekende brief,of e-mail geschieden.

2. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van het programma van een bevestigde boeking is opdrachtgever 0% van het totaalbedrag van betreffende boeking verschuldigd.

3. Bij annulering binnen 6 tot 3 dagen voor aanvang van het programma is opdrachtgever 50% van het totaalbedrag van betreffende boeking verschuldigd.

4. Bij annulering binnen 3 tot 1 dag(en) voor aanvang van het programma is opdrachtgever 70% van het totaalbedrag van betreffende boeking verschuldigd.

5. Bij annulering op de dag van aanvang van het programma is opdrachtgever 100% van het totaalbedrag van betreffende boeking verschuldigd.

Artikel 6. Klachten en reclamaties

1. Klachten over geleverde diensten dienen door de opdrachtgever binnen 5 dagen schriftelijk aan paintball bullseye budel te worden gemeld.

2. Voor zover de aard van de klacht dit toelaat, zal paintball bullseye budel de klacht binnen 14 dagen in behandeling nemen.

3. Het indienen van klachten en/of reclamaties ontheft de opdrachtgever niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen.

Artikel 7. Betaling

1. Volledige betaling van het factuurbedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch in ieder geval uiterlijk voor aanvang van het programma, op een door paintball bullseye budel aan te geven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd.

2. paintball bullseye budel is gerechtigd aan de opdrachtgever c.q. deelnemer een voorschot van het totaalbedrag, dat in de bevestiging wordt vermeld, te vragen. Het voorschot zal overeenkomen met 75% van het totaalbedrag. Het voorschot dient te worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum, en dient in ieder geval voor aanvang van de activiteit op de bank- of girorekening van paintball bullseye budel zijn binnengekomen.

3. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever c.q. deelnemer in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.

4. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het factuurbedrag een bedrag verschuldigd van €27.50 per herinnering. Deze wordt elke 2 weken verstuurd.

5. Alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van de opdrachtgever waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op ten minste 15% van de hoofdsom met een minimum van 70 Euro.

6. Variabele kosten, zoals extra catering, extra activiteiten, transportkosten, consumpties e.d. welke genuttigd worden tijdens alle activiteiten worden – tenzij anders overeengekomen – achteraf aan de opdrachtgever doorberekend.

7. paintball bullseye budel is gerechtigd van deze betalingsvoorwaarden af te wijken.

8. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van paintball bullseye budel en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens paintball bullseye budel onmiddellijk opeisbaar.

9. Betaling geschiedt zonder korting of schuldvergelijking. De opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betaling op te schorten ingeval de opdrachtgever een vordering op paintball bullseye budel bezit of pretendeert te bezitten.

Artikel 8. Eindafrekening

1. Eventueel bijkomende extra zaken zoals consumpties, eventuele schade aangericht door deelnemers, en overig, worden achteraf op basis van nacalculatie aan opdrachtgever gefactureerd.

2. Op deze factuur zijn de in art. 7 genoemde betalingsvoorwaarden van toepassing.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. Deelname aan paintball bullseye budel programma’s geschiedt geheel op risico van de deelnemer.

2. paintball bullseye budel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade als gevolg van deelname aan een door paintball bullseye budel georganiseerde activiteit.

3. paintball bullseye budel is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

4. paintball bullseye budel kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die is ontstaan door handelen of nalaten in strijd met de instructies van paintball bullseye budel of haar instructeurs, c.q. fouten die toe te rekenen zijn aan de deelnemer.

5. Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers komen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, voor rekening van de opdrachtgever.

6. paintball bullseye budel is nimmer aansprakelijk c.q. verantwoordelijk voor vermissingen, beschadigingen en diefstal van persoonlijke eigendommen.

7. paintball bullseye budel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een verzekering.

Artikel 10. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daar omtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop paintball bullseye budel geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor paintball bullseye budel niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van paintball bullseye budel opgeschort.

3. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door paintball bullseye budel niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien paintball bullseye budel bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 11. Verplichtingen deelnemers

1. Deelnemers worden geacht op het met paintball bullseye budel overeengekomen tijdstip op de met paintball bullseye budel overeengekomen locatie aanwezig te zijn. Bij het niet nakomen van deze verplichting is paintball bullseye budel in geen geval verplicht tot restitutie.

2. Deelnemers zijn verplicht tot en zelf verantwoordelijk voor het vooraf tonen van de voor de activiteit benodigde documenten.

3. Deelnemers zijn verplicht tot het navolgen van aanwijzingen van paintball bullseye budel of door paintball bullseye budel ingehuurde derden ter bevordering van een goede uitvoering van het arrangement, en zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaaf van het gedrag van een correcte deelnemer.

4. De deelnemer die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van het arrangement daardoor ernstig wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door paintball bullseye budel van (voortzetting van) deelname aan het arrangement worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.

Artikel 12. Overig

1. Bij een minder aantal deelnemers dan afgesproken vindt in geen geval restitutie plaats.

2. Zonder voorafgaande toestemming van paintball bullseye budel is het niet toegestaan door paintball bullseye budel gepubliceerde of verstrekte informatie over te nemen.

Artikel 13. Geschillen

1.Alle geschillen voortvloeiend uit aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en geleverde diensten zijn onderworpen aan het oordeel van de volgens de wet bevoegde rechter van arrondissement van woon- of vestigingsplaats van paintball bullseye budel

Artikel 14. Toepasselijk recht

1.Op elke overeenkomst tussen paintball bullseye budel en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.